Darmowa dostawa od 40,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu "Wygraj naszyjnik dla swojej mamy"

§1. Zasady ogólne


 1. Głównym organizatorem Konkursu jest F.H.U EKO Łukasz Rzepka z siedzibą przy ul. Pancernych 7, 64-100 Leszno.
 2. Fundatorem nagród jest F.H.U EKO Łukasz Rzepka.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, włączając dostarczenie zwycięzcy nagrody konkursowej.
 4. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 5. Nagrodę dla 5 laureatów stanowi: Jeden naszyjnik dla każdego z laureatów:
  Model naszyjnika Z1591NG_W

§2. Słownik pojęć


 1. Aplikacja – narzędzie do przeprowadzenia konkursu, zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami Instagram.
 2. Post- Informacje udostępnione przez Administratora na profilu Sentiell na www.instagram.com, do wglądu przez każdą osobę odwiedzającą profil.
 3. Profil – strona internetowa w aplikacji Instagram www.instagram.com/sentiell/ administrowana przez konkretną osobę bądź firmę, służąca do komunikowania się z potencjalnymi odbiorcami przekazywanych informacji.
 4. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca profil publiczny w aplikacji Instagram.
 5. Obserwować – Kliknąć przycisk +Obserwuj, znajdując się na profilu @sentiell.

§3. Zasady Konkursu i Zwycięzcy


 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 18.05.2021r. i kończy się dnia 24.05.2021 (o godzinie 23:59). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości przedłużenia bądź skrócenia konkursu, o czym poinformują na Instagramie.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 16 lat i posiada swój profil osobowy w aplikacji Instagram.
 4. Profil z którego korzysta osoba biorąca udział w konkursie, musi być profilem prywatnym, publicznym. Nie może to być profil stworzony sztucznie na potrzeby brania udziału w wielu konkursach.
 5. Wzięcie udziału w konkursie oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 6. Należy spełnić wszystkie niżej wymienione wymagania:
   - napisać w komentarzu co najbardziej kochasz w swojej mamie
   - polubić post konkursowy

  Miło nam będzie, jeśli zaobserwujesz profil @sentiell na instagramie i zostaniesz z nami na dłużej.
  Udostępnienie postu na swoim stories również mile widziane.
  UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby korzystające z prywatnych profili osobowych.

 7. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.
 8. Organizatorzy Konkursu nagrodzą pięć osób. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 25.05.2021 na Instagramie.
 9. Zwycięzcami Konkursu zostają osoby, które najlepiej wykonają zadanie konkursowe pod kątem atrakcyjności, oryginalności i kreatywności.

10. Zwycięzca zobowiązuje się do wysłania wiadomości z własnego profilu poprzez aplikację Instagram do @Sentiell, w której poda swoje dane Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon, niezbędne do wysłania nagrody.
11. Zwycięzca otrzymuje naszyjnik drogą wysyłkową.
12. Koszty wysyłki pokrywa organizator konkursu. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex tylko na terenie Polski.
Pełny tekst Regulaminu Akcji udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie www.e-sentiell.com w zakładce konkursy.


§4. Dane Osobowe


 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy na adres email sklep@sentiell.com
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 7. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§5. Reklamacje


 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Wygraj naszyjnik dla mamy" na adres e-mail sklep@sentiell.com, lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Pancernych 7 64-100 Leszno związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2021 r.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL https://e-sentiell.com/Regulamin-konkursu-Wygraj-naszyjnik-dla-swojej-mamy-clinks-pol-325.html
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

10. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w aplikacji Instagram.
11. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
12. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
14. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem
16. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną
18. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel